Sint-Hubertus

Studie naar de haalbaarheid van een gehele of gedeeltelijke herbestemming van de Sint-Hubertuskerk Berchem

Sint-Hubertus
Klant
Kerkraad Sint-Hubertus
Stad Antwerpen
Locatie
Berchem, Antwerpen

De Kerkraad Sint Hubertus Berchem stelde ons samen met Wessel de Jonge Architecten als team aan voor de haalbaarheidsstudie van een gehele of gedeeltelijke herbestemming van de Sint-Hubertuskerk. De opdracht was een pilootstudie die kadert binnen het in opmaak zijnde parochiekerkenplan van - en voor - de stad Antwerpen, als een overkoepelende lange termijnvisie op de toekomst van de 69 Antwerpse parochiekerken.

Vanuit die optiek was het doel van de studie tweeledig. Zowel de gevolgde methodologie als het finale resultaat waren van belang. De methodologie diende als leerproces voor een algemeen plan van aanpak voor de andere parochiekerken binnen het parochiekerkenplan. Het eindresultaat diende als richtlijn voor een mogelijke verdere ontwikkeling van de Sint Hubertuskerk zelf.

Wat betreft de methodologie werd een grondige analyse van de context (functioneel-inhoudelijk, bouwtechnisch, cultuurhistorisch, stedenbouwkundig, socio-demografisch, financieel-economisch en fiscaal-juridisch) aangevuld met ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw zelf. Een onderzoek naar en aftoetsing van verschillende herbestemmingsscenario’s gaf inzicht in de opportuniteiten en voorkeurspistes voor de kerk, de buurt en zijn bewoners. Finaal werd een realistisch reconversievoorstel vooropgesteld, sociaal-maatschappelijk en economisch afgetoetst en haalbaar bevonden en met het nodige respect voor de aard en de oorspronkelijke functie van het kerkgebouw.

Wat je nog wilt weten...

Samenwerking

Miet Vanderbeke, mede-vennoot van Wessel de Jonge Architecten, was verantwoordelijk voor het ontwerpend onderzoek en de uitwerking van de ontwerpscenario`s. Wij waren eerste aanspreekpunt en coördineerden het haalbaarheidsonderzoek, organiseerden het participatie-traject en maakten de investerings- en ramingskosten inzichtelijk.

Potentieel

In naloop van het haalbaarheidsonderzoek werd recent (2021) een uitzonderlijk veelbelovende herbestemming voor de Sint Hubertuskerk gevonden. Het Team Vlaamse Bouwmeester heeft namelijk een volledige studieopdracht voor de gefaseerde herbestemming en inrichting van de Sint Hubertuskerk tot nieuw Vlaams Architectuur Instituut (VAI) uitgeschreven. De haalbaarheidsstudie die door ons team werd opgemaakt, maakt integraal deel uit van de projectdefinitie en het bestek voor deze herbestemmingsopdracht.

Interesse in onze andere projecten?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies