Legal & disclaimer.

Privacy – GDPR – disclaimer – algemene gebruiksvoorwaarden – verkoopsvoorwaarden

Bescherming van persoonlijke gegevens.

Bopro geeft om jouw persoonlijke data en gebruikt daarom een SSL certificaat op de website. SSL staat voor Secure Sockets Layer, dat is een technologie die de vergrendelde verbinding tussen de server en je internet browser gebruikt. Ieder bezoek of gebruik van deze website impliceert dat jouw persoonlijke data verzameld en verwerkt worden. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die 25 mei 2018 van kracht gegaan is. Bopro heeft een duidelijke en precieze policy opgesteld over de bescherming van persoonlijke gegevens.
Bovendien heeft Bopro verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik of vernietiging van persoonlijke data van de gebruikers van deze website tegen te gaan. De behandeling van persoonlijke gegevens die u vrijgeeft door gebruik van deze website gebeurt overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de gegevensverwerking en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en houdende intrekking van Richtlijn 95/46/EC. Deze regelgeving werd 24 mei 2016 van kracht en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Het verzamelen van persoonlijke gegevens op basis van de gegevens door u verstrekt via het online invulformulier gebeurt met uw expliciete toestemming en hiermee geeft u Bopro het recht om de door u verstrekte gegevens op te slaan en te verwerken.

Persoonlijke gegevens.

Heeft u ons gegevens bezorgd door ons contactformulier in te vullen, dan zal Bopro volgende gegevens opslaan en hier toegang tot hebben:
– Uw voornaam en familienaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer (indien je dit gegeven hebt)
– Uw IP adres.

Cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden verstuurd door onze server naar de harde schijf van jouw computer. Cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over de bezoeken van gebruikers en de pagina’s die de gebruikers bekijken. Onze cookies worden ook gebruikt voor de goede werking van de website (zogenaamde technische “session” cookies). Het doel ervan is om jouw bezoeken te vereenvoudigen en de communicatie tussen onze en jouw computer te optimaliseren. Je kan de installatie van cookies weigeren door jouw browserinstellingen zodanig te configureren. Weet dat door het weigeren van de installatie, je mogelijks geen toegang meer hebt tot bepaalde diensten op deze website.

Doeleinden.

Bopro heeft uw contactinformatie nodig omdat u een vraag gesteld heeft via ons contactformulier. Om u te kunnen antwoorden op uw vraag via mail of telefoon zullen we tot deze gegevens toegang hebben.
Bopro kan ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen indien je expliciet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn van uw gegevens.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden, dat wil zeggen niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.
1. Heb je een vraag gesteld via ons contactformulier of heb je gemaild naar info@bopro.be? Jouw gegevens zullen na 1 jaar verwijderd worden indien er geen contract of overeenkomst tussen jou en Bopro loopt.
2. Heb je je ingeschreven op onze nieuwsbrief? Jouw gegevens worden 5 jaar lang bewaard. Je kan op ieder moment je uitschrijven of je gegevens aanpassen. Na 5 jaar verzenden we jou een email om te vragen of je deze nog langer wilt ontvangen of niet.
3. Maak je gebruik van deze website? Dan wordt jouw bezoekgedrag bijgehouden door middel van cookies. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en hebben automatisch een vervaldatum, afhankelijk van het type cookie (gaande van 1 sessie tot 1 jaar)

Overdracht van persoonlijke gegevens.

Bopro draagt jouw persoonlijke gegevens en de gegevens die door onze cookies verzameld worden niet over aan derde partijen. Indien je een vraag gesteld hebt via ons contactformulier kan Bopro wel jouw emailadres doorgeven aan interne medewerkers of dochtervennootschappen met het doel jou zo goed mogelijk te helpen met jouw vraag of de dienst waarin je geïnteresseerd bent. Indien je een specifieke interesse in een bepaald project hebt geuit kan Bopro jouw gegevens doorgeven aan privéondernemingen die in direct verband met Bopro staan, en dit om jou de best mogelijke dienst te verlenen.

Rechten van de betrokkenen.

Indien je je persoonlijke gegevens aan Bopro verschaft hebt, heb je het recht om hier toegang tot te krijgen, deze te corrigeren, uit te wissen, te beperken in gebruik, of er een overdracht van te vragen. Contacteer gdpr@bopro.be als je gebruik wilt maken van deze rechten. Bopro zal u zo snel mogelijk antwoorden, binnen ten laatste 4 weken

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens de verordening schendt. Elk geschil voortkomende uit of gerelateerd aan het gebruik van de website en/of van deze algemene gebruiksvoorwaarden zal onderworpen worden aan de bemiddelingsprocedure tussen de partijen. Indien de bemiddeling tussen de partijen niet tot een resultaat heeft geleid, dan zal het geschil voorgelegd worden aan de rechterlijke instanties van Gent (België) of aan een ander competent gerechtshof, dat Bopro naar eigen oordeel kiest.

In het geval van eventuele gerechtelijke of administratieve procedures zal de uitgeprinte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van eventueel andere kennisgeving die u van Bopro heeft ontvangen via de website of in elektronisch formaat, van hetzelfde statuut genieten als verkoopsdocumenten of registers die opgemaakt en bewaard zijn in papieren versie.

Bescherming van de privacy.

Bopro is GDPR conform. Meer informatie over GDPR vind u terug op https://www.eugdpr.org/.


Wij waken ook over uw gegevens indien u online een bevraging voor ons heeft beantwoord. De behandeling van deze gegevens gebeurt eveneens overeenkomstig de huidige GDPR wetgeving.

Persoonlijke gegevens.

Bij de bevragingen die anoniem zijn, wordt geen voornaam, familienaam, e-mailadres of telefoonnummer bijgehouden. Het betreft voornamelijk enquêtes die we houden in het kader van stakeholder- of marktbevraging.
Door de vragen te beantwoorden geeft u informatie vrij die Bopro in staat stelt haar dienstverlening in functie van economische, maatschappelijke, sociale veranderingen aan te passen.
Geeft u toch een e-mailadres vrij (bv om deel te nemen aan een wedstrijd), dan wordt dit e-mailadres ook enkel in functie van dat doeleinde bijgehouden en verwerkt.

Doeleinde.

Uw gegevens worden uitsluitend anoniem verwerkt en in percentages gegoten. De resultaten van de bevraging worden online en offline (bv in een publicatie) ter beschikking gesteld.
Heeft u uw e-mailadres opgegeven, dan wordt dit gebruikt om u te contacteren in het geval u een prijs gewonnen heeft.

Bewaartermijn van uw gegevens.

Uw gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden. Het is waardevol om over de jaren heen een evolutie vast te stellen in onze stakeholder- en marktbevragingen. Uw gegevens zitten anoniem verwerkt in deze statistieken.
Uw e-mailadres wordt niet langer bewaard nadat u al dan niet op de hoogte bent gebracht over de wedstrijd. Het kan wel zijn dat uw e-mailadres deel uitmaakt van onze mailinglist.
Het betreft de mailinglist die gebruikt wordt voor marketingdoeleinden waarbij u ten allen tijde de mogelijkheid heeft om u uit te schrijven.

Overdracht van persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derde partijen overgedragen. De resultaten van het onderzoek worden wel online en offline (bv in een publicatie) ter beschikking gesteld.

Rechten van de betrokkenen.

Zie hoofdstuk 1.7.


Wij waken ook over uw gegevens indien u online een klantentevredenheidsenquête voor ons heeft beantwoord. De behandeling van deze gegevens gebeurt eveneens overeenkomstig de huidige GDPR wetgeving.

Persoonlijke gegevens.

Gezien de aard van de bevraging houden wij in dit kader uw gegevens bij. Het betreft voornaam, familienaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Doeleinde.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de klantentevredenheid ifv één of meerdere projecten dat u samen met Bopro heeft gedaan.
De opdrachtverantwoordelijke van Bopro put uit uw feedback de broodnodige informatie ifv van verbeteren van Bopro-diensten, verdere samenwerking,…

Bewaartermijn van uw gegevens.

Uw gegevens in combinatie met de enquête zullen gedurende 10 jaar bewaard worden. Mede dankzij uw informatie kunnen we trends in onze klantentevredenheid vaststellen.

Overdracht van persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derde partijen overgedragen. De resultaten van het onderzoek zijn enkel voor intern gebruik.

Rechten van de betrokkenen.

Zie hoofdstuk 1.7.


U bent aansprakelijk voor het gebruik dat u van deze website maakt. Elk gebruik van deze website, of alle gegevens of informatie gedownload van of verkregen op andere manieren via deze website is, op uw eigen risico. We sluiten derhalve elke aansprakelijkheid uit voor verlies, claims, letsel, vordering, uitgaven of schade aan jou of aan jouw computer, voor ieder verlies van gegevens dat voortkomt uit jouw gebruik van deze website of van jouw activiteit van downloaden of bekijken van materiaal dat erop gepubliceerd staat, of van iedere derde partij die eraan gelinkt is.

Bopro garandeert noch dat deze website, of de diensten die ermee beschikbaar gesteld worden, voortdurend zal online zijn zonder onderbreking, noch dat de website of de diensten gepast zijn voor een specifiek doel.

Bopro tracht steeds naar beste weten informatie op deze website te publiceren die up to date is. Toch kan Bopro niet garanderen dat de informatie die op deze website staat correct, adequaat of compleet is, of dat het op een regelmatige basis geüpdatet wordt. De informatie op deze website, (inclusief het kenniscentrum en de linken) wordt u verstrekt zonder uitdrukkelijke garanties, bepalingen of waarborgen, ook niet met betrekking tot de accuraatheid van de inhoud of van technische details. Al de informatie gepubliceerd op deze website is voorzien voor louter illustratieve doeleinden en kan onderworpen worden aan periodieke wijzigingen. Bopro en/of zijn derde leveranciers behouden zich het recht om ten allen tijde deze website te wijzigen of aan te passen zonder aankondiging. De hierin uiteengezette disclaimer is ook van toepassing aan de derde partijen websites waarnaar we van uit deze website via hyperlinks linken.

Het aanvaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden.

We raden je sterk aan om deze algemene voorwaarden van gebruik van de website aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van de website www.bopro.be, geef je aan dat je de algemene voorwaarden van de website aanvaardt en verklaar je je hieraan te zullen houden.
Bopro heeft zijn privacy statement geüpdatet om in regel te zijn met de nieuwe Privacy verordening: AVG Algemene verordening Gegevensbescherming/GDPR General Data Protection Regulation van kracht sinds eind mei 2018.

Gebruik van deze website.

De inhoud van deze website wordt verstrekt om algemene informatie te voorzien over Bopro en diens activiteiten. De inhoud van deze website is niet voorzien om als basis te dienen op grond waarvan Bopro geëvalueerd kan worden, en is niet bindend of afdwingbaar. Niets op deze website mag beschouwd worden als een aanbod voor verkoop of verrichting van diensten, of als de afsluiting van een overeenkomst.

Illegaal gebruik.

Wanneer je deze website gebruikt, stem je in alle relevante legale, rechterlijke en contractuele voorzieningen na te leven. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken, op welke manier dan ook, waarbij de belangen van Bopro, van Bopro’s leveranciers en/of klanten mogelijks kunnen schaden.

Intellectuele eigendomsrechten.

Al het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld (inclusief maar niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, iconen en gegevens) zijn beschermd door Bopro’s intellectuele eigendomsrechten. Bovenop de materialen waarnaar hierboven verwezen is, zijn de namen en logo’s van Bopro die op deze website verschijnen beschermd doorheen de hele wereld door merken- en auteursrechten vastgelegd in auteursrechtwetten en –verdragen.

Het Bopro logo mag niet gebruikt worden, noch mag je de handelsnamen of logo’s in verband met de producten of diensten van Bopro gebruiken op welke manier dan ook die mogelijks verwarring creëert bij gebruikers of schade of afbreuk doet aan Bopro. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, moet je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming ontvangen van Bopro om het materiaal op deze website te kopiëren, te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen, door te geven, te publiceren, te bewerken, te verdelen, uit te zenden, in sublicentie te geven en te verkopen, op welke manier dan ook, of om het op een andere manier te gebruiken, of het nu over een deel of over alles van deze website gaat.

Veiligheid en vertrouwelijkheid.

We hebben alle redelijke inspanningen geleverd om de gepaste veiligheidsmaatregelen te implementeren om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens doorgegeven via deze website te voorkomen.
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen en geïnterpreteerd worden volgens de Belgische en Europese wet.
Indien je de indruk hebt dat jouw persoonlijke gegevens niet veilig zijn of dat er tekens zijn van misbruik, of indien je graag meer informatie verkrijgt over de bescherming van jouw gegevens, contacteer dan Bopro nv.

Oude Houtlei 140
9000 Gent
T : +32 (0)9 261 54 00
F : +32 (0)9 261 54 10
gdpr@bopro.be

Algemeen

1.1 Een Aanbieding vanwege Bopro wordt enkel beschouwd als een voorstel tot contracteren vanwege Bopro in de zin van artikel 5.19 van het Burgerlijk Wetboek voor zover de Aanbieding effectief ondertekend werd door een persoon die de hoedanigheid heeft van gedelegeerd bestuurder van Bopro. Overige Aanbiedingen hebben een louter indicatief karakter.

1.2 Bopro is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren tegen een in de Aanbieding of Overeenkomst vermelde prijs indien deze prijs berust op een evidente druk-, schrijf- of calculatiefout.

1.3 De geldigheidsduur van Aanbiedingen is 30 dagen.

1.4 Vanaf het verstrijken van een periode van 5 werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de Klant de betrokken niet indicatieve Aanbieding met inbegrip van de Algemene Voorwaarden en een ingevulde bestelbon volgens de meegestuurde template terugbezorgt aan Bopro op het adres sales@bopro.be, treedt de Overeenkomst (bestaande uit de aldus door de Klant aanvaardde Aanbieding, de bestelbon en deze Algemene Voorwaarden) in werking en zijn partijen zodus door de Overeenkomst gebonden. De Algemene Voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de Klant van zodra de Aanbieding, de ingevulde bestelbon en deze Algemene Voorwaarden zoals hierboven aangegeven per e-mail worden terugbezorgd aan Bopro.

1.5 Overeenkomsten komen tot stand ofwel zoals aangegeven in artikel 1.4 hierboven, ofwel bij ontstenis van enig niet indicatieve Aanbieding door het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

1.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten tussen partijen. In een dergelijke hypothese komt de Overeenkomst met betrekking tot de aanvullende of vervolgopdrachten tot stand van zodra er een schriftelijk akkoord bestaat tussen partijen op de betrokken aanvulende of vervolgopdrachten.

1.7 De Algemene Voorwaarden van Klant zijn op de Overeenkomst niet van toepassing, ongeacht of Klant naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot Bopro gerichte aanvraag en/of opdrachtbevestiging.

1.8 In geval van gehele of gedeeltelijke beëindiging, ontbinding of opzeg van de Overeenkomst door de klant (tenzij de betrokken beëindiging, ontbinding of opzeg plaatsvindt op basis van overeengekomen gronden en overeenkomstig de overeengekomen modaliteiten) is deze aan Bopro een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de contractwaarde, met een minimum van 500 EUR.

1.9 Indien Bopro in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst prestaties verricht of laat verrichten op locatie bij Klant, is Klant jegens Bopro verplicht zich ervan te vergewissen dat de door Klant ter beschikking gestelde ruimten voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

Termijnen

2.1 Klant verleent Bopro steeds tijdig toegang tot haar gebouwen en terreinen zoals nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2.2 Klant verleent Bopro steeds tijdig inzage in van alle door haar gevraagde stukken die zij nodig heeft ten einde haar activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

2.3 De (project-)administratie van Bopro levert tussen partijen dwingend bewijs op, behoudens eventueel te leveren tegenbewijs door Klant.

2.4 Levertermijnen of uitvoeringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot het verbreken van de overeenkomst door Klant.

2.5 Indien de naar Bopro’s redelijke oordeel voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet of niet tijdig zijn verkregen, is Bopro gerechtigd ofwel na overleg met Klant een nieuwe leverdatum of uitvoeringstermijn vast te stellen, of de prijs te herzien ofwel de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.

2.6 Bopro zal na aanvang van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk starten met de uitvoering van de Overeenkomst, mits in acht name van de levertermijn zoals opgenomen in de Aanbieding.

Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling vindt plaats in EUR (€). Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, geldt de prijs zoals op dat moment vermeld op de prijslijsten van Bopro, en bij afwezigheid daarvan een redelijke en marktconforme prijs.

3.2 Binnenlandse verplaatsing- en verblijfskosten worden niet aangerekend.

3.3 Buitenlandse verplaatsing- en verblijfskosten worden aangerekend aan kostprijs te vermeerderen met 15%.

3.4 In het geval na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van een wijziging van de grondstofprijzen, belastingen, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, is Bopro gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te wijzigen. Dit behelst onder meer, maar niet uitsluitend indexatie, sectoriele loonakkoorden e.a.

3.5 Facturen dienen, indien anders vermeld, binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan. Klant heeft nimmer het recht om betaling op te schorten of te verrekenen.

3.6 Indien Klant in gebreke blijft met diens verplichting tot betaling, is Klant onmiddellijk in verzuim en worden alle vorderingen van Bopro onmiddellijk volledig opeisbaar. Ingeval één of meerdere voorschotfacturen niet of niet tijdig betaald worden houdt Bopro zich bovendien het recht voor om haar studiewerk op te schorten tot algehele betaling en het leveren van een garantie door Klant voor de betaling van de nog te verrichten werkzaamheden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding.

3.7 Indien Bopro de uitvoering van de Overeenkomst opschort door de niet of niet tijdige betaling van een verschuldigde som door Klant of door enige andere aan Klant toerekenbare omstandigheid, verschuift de gehele planning voor de uitvoering van die Overeenkomst met de duur van die opschorting en zonder dat daardoor eventuele boetes verschuldigd worden en zonder enige aansprakelijkheid van Bopro. Indien Bopro op een redelijke grond meende te mogen opschorten, ontstaat er geen aansprakelijkheid indien later blijkt die grond niet bestond of niet toereikend was.

3.8 Tenzij Klant bezwaar maakt tegen een factuur binnen een termijn van 5 werkdagen, geldt die factuur als geaccepteerd.

Levering van diensten

4.1 Bopro zal zich zal inspannen overeenkomstig de stand der techniek en volgens de eisen van goed en deugdelijk vakwerk de Diensten te verlenen. Ten aanzien van de Diensten rust er geen resultaatsverplichting op Bopro.

4.2 Klant is uitsluitend gerechtigd (de resultaten van de) door Bopro verleende Diensten te gebruiken voor het doel waarvoor die aan Klant zijn verleend, en is nimmer gerechtigd die te vercommercialiseren of op enige andere wijze al dan niet onder eigen merk of handelsnaam aan derden ter beschikking te stellen.

Overmacht

5.1 Indien en voor zover Bopro niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst (overmacht) is Bopro niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) die tekortkoming(en). Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan 2 (twee) maanden, is Bopro bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht toekomt op schadevergoeding.

5.2 Van overmacht aan de zijde van Bopro in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van beperkende overheidsmaatregelen, (werk)stakingen, gebrek aan grondstoffen, ziekte, vertragingen, vervoersproblemen, (dreiging van) oorlog, (volledige of gedeeltelijke) mobilisatie, rellen, sabotage, overstromingen, vuur of andere vormen van vernietiging binnen het bedrijf van Bopro, (werknemers-) uitsluiting en storing van machines of gereedschappen of andere storingen binnen het bedrijf van Bopro. Er is ook sprake van overmacht indien een of meerdere van de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoen binnen de bedrijven van leveranciers en onderaannemers van Bopro en Bopro verplichtingen aan Klant daardoor niet (tijdig) kan nakomen.

Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Bopro aan Klant geleverde Prestatie, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende resultaten (hierna “IP-rechten”) berusten bij Bopro, en Klant verkrijgt geen enkel recht met betrekking tot de IP-rechten van Bopro. Onder IP-rechten van Bopro zijn onder meer begrepen alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s, ontwerpen, slogans, auteursrechten, octrooien, modellen, tekeningen, knowhow en elk ander onderscheidend materiaal, al dan niet vatbaar voor registratie of depot, van Bopro en/of van haar Licentiegevers. Zij mogen door Klant zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bopro niet worden toegepast, nagemaakt dan wel aan derden ter hand worden gesteld of getoond al of niet met het oogmerk enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen.

6.2 Klant vrijwaart Bopro van alle aanspraken van derden wegens iedere (beweerdelijke) inbreuk op een recht van industriële eigendom die verband houdt met de fabricage, levering of het gebruik van een Prestatie die is vervaardigd of verricht volgens specificaties van de Klant.

6.3 Naar beste weten van Bopro maken de Producten en Diensten van Bopro geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Bopro is evenwel jegens Klant niet aansprakelijk indien de Prestaties inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Op Bopro rust geen verplichting Klant ter zake te vrijwaren.

Klachten en inspectie

7.1 Eventuele klachten aan Prestaties dienen onverwijld doch in alle gevallen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering per aangetekend schrijven aan Bopro te worden gemeld. De klacht dient nauwkeurig de aard en grond van de klacht en het gebrek te omschrijven.

7.2 In geval van een geldige en tijdige klacht met betrekking tot een gebrek in een Prestatie is Bopro, naar eigen discretie, gehouden tot (i) herstel van het gebrek, of (ii) vervanging van de Prestatie, of (iii) gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de in verband met het gebrekkige Prestatie in rekening gebrachte (verkoop-)prijs, welke verplichting in alle gevallen beperkt is tot maximaal 25% van de verkoopsprijs. Voor het overige is elke aansprakelijkheid met betrekking tot een gebrekkige Prestatie uitgesloten.

7.3 Alle rechten en vorderingen van Klant ter zake van betaling van een geldsom, en/of herstel of vervanging van de relevante Prestatie, op welke grond dan ook, alsmede elk recht van Klant om de Overeenkomst te ontbinden, vervallen a) indien er sprake is van te late melding ingevolge dit artikel 8 of op grond van de wet, b) indien Bopro niet in de gelegenheid is gesteld de klacht onmiddellijk ter plaatse op gegrondheid te (laten) onderzoeken of c) er 6 (zes) maanden zijn verstreken na leveringsdatum.

Geheimhouding en publiciteit

8.1 Klant neemt strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie welke Klant bekend is of wordt van en over Bopro en/of over relaties van Bopro. Klant zal zich onthouden van het op enigerlei wijze, al dan niet voor publiciteitsdoeleinden, doen van mededelingen aan derden met betrekking tot de Overeenkomst dan wel met betrekking tot de uitvoering die een der partijen daaraan geeft, behoudens na voorafgaande schriftelijk toestemming van Bopro, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

Gegevensbescherming

9.1 De bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn van toepassing vanaf de ingang van de Overeenkomst tot, wegens archiveringsredenen, 10 jaar na afloop van de opdracht. Tot zolang blijven deze bepalingen gelden, zonder de mogelijkheid om deze tussentijds op te zeggen.

9.2 Wij verwerken persoonsgegevens (naam, emailadres, telefoonnummer, werkgever) niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij geven deze gegevens door aan betrokken partijen op projectniveau om de samenwerking in goede banen te leiden. De medewerkers van Bopro die toegang hebben tot deze gegevens hebben een juiste en volledige instructie gekregen over de omgang met persoonsgegevens en zijn bekend met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen omtrent GDPR.

9.3 Als Bopro een verzoek krijgt om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde overheidsinstantie. Bovendien beoordeelt Bopro eerst of dat het verzoek bindend is, of dat Bopro op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moet voldoen.

9.4 Gebouw gerelateerde gegevens, zoals meterstanden, EPC-waarde, BREEAM-score e.a. worden niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst bewaard. Wij zorgen ervoor dat alleen Bopro toegang heeft tot deze gegevens. Ze worden alleen meegedeeld aan derde partijen wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

9.5 Bopro heeft het recht beeldmateriaal te verzamelen en te publiceren. Met beeldmateriaal wordt bedoeld: beelden die een medewerker van Bopro zelf maakt van de site, het gebouw, het project, de omgeving. Op deze beelden mogen geen mensen afgebeeld staan, tenzij onherkenbaar en om de verhoudingen (hoogte van het plafond bijvoorbeeld) van de ruimte te kunnen illustreren. Klant geeft Bopro de toestemming om beelden te maken en deze gegevens te verwerken. Deze kunnen gepubliceerd worden op websites, sociale mediakanalen, en gebruikt worden in presentaties, op onze referentiefiches en in brochures. Wanneer de beelden in een brochure opgenomen worden, vermeldt Bopro de opdrachtgever voorafgegaan door het copyright teken. Bopro kan ook de naam van het gebouw, de naam van de opdrachtgever, de grootte en de locatie op deze kanalen vermelden.

9.6 Ook Klant is verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van datagebruik en -bescherming na te leven. Gegevens die Klant van Bopro krijgt over betrokken partijen in dit project dient Klant met de nodige zorg te verwerken en beheren. Dit houdt onder meer in dat Klant deze niet zonder voorafgaande toestemming kan doorgeven aan derden.

9.7 Als er sprake is van een Datalek dan stelt Bopro Klant daarvan op de hoogte. Bopro streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat dit Datalek werd ontdekt, of zo snel mogelijk nadat Bopro daarover werd geïnformeerd door een derde partij. Bopro doet tevens melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en houden een register van Datalekken bij.

Aansprakelijkheid

10.1 Bopro is slechts aansprakelijk opzichtens Klant voor zover zij bij de uitvoering van haar opdracht een professionele fout zou hebben begaan.

10.2 Klant is aansprakelijk voor de juistheid van de plannen en/of gegevens die zij Bopro rechtstreeks of via derden ter beschikking stelt.

10.3 De berekeningen van Bopro zijn enkel adviserend en richtinggevend waarop de Klant haar eigen beslissingen autonoom neemt. Bopro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen in de berekeningen en is niet aansprakelijk voor de eindresultaten.

10.4 Bopro is slechts aansprakelijk voor directe schade en, ongeacht de basis van de vordering, nimmer voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld productiestilstand, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste kansen, verlies van goodwill, of verbeurde dwangsommen of boetes. Ingeval er als gevolg van de door Bopro uit te voeren werkzaamheden en metingen zich stroomonderbrekingen of eventuele productiestoppen zouden voordoen bij Klant, kan Bopro hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

10.5 In alle gevallen is, ook indien Bopro jegens Klant op meerdere juridische gronden of feiten aansprakelijk is, de totale aansprakelijkheid van Bopro ongeacht de grondslag daartoe, beperkt tot het bedrag dat door Klant is voldaan aan Bopro met betrekking tot de Prestatie waarvoor Bopro aansprakelijk is.

10.6 Enige beperking van aansprakelijkheid als genoemd in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt niet voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Bopro.

Recht & bevoegde rechter

11.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Gent.

11.3 In geval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of op andere grond niet afdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht.


Opmerkingen en suggesties kunnen gericht worden aan Bopro, via mail gdpr@bopro.be of via de post: Bopro, Communicatie, Oude Houtlei 140, 9000 Gent.

Laatst geupdated: 01/02/2024

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies