Legal & disclaimer.

Privacy – GDPR – disclaimer – algemene gebruiksvoorwaarden – verkoopsvoorwaarden

Bescherming van persoonlijke gegevens.

Bopro geeft om jouw persoonlijke data en gebruikt daarom een SSL certificaat op de website. SSL staat voor Secure Sockets Layer, dat is een technologie die de vergrendelde verbinding tussen de server en je internet browser gebruikt. Ieder bezoek of gebruik van deze website impliceert dat jouw persoonlijke data verzameld en verwerkt worden. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die 25 mei 2018 van kracht gegaan is. Bopro heeft een duidelijke en precieze policy opgesteld over de bescherming van persoonlijke gegevens.
Bovendien heeft Bopro verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik of vernietiging van persoonlijke data van de gebruikers van deze website tegen te gaan. De behandeling van persoonlijke gegevens die u vrijgeeft door gebruik van deze website gebeurt overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de gegevensverwerking en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en houdende intrekking van Richtlijn 95/46/EC. Deze regelgeving werd 24 mei 2016 van kracht en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Het verzamelen van persoonlijke gegevens op basis van de gegevens door u verstrekt via het online invulformulier gebeurt met uw expliciete toestemming en hiermee geeft u Bopro het recht om de door u verstrekte gegevens op te slaan en te verwerken.

Persoonlijke gegevens.

Heeft u ons gegevens bezorgd door ons contactformulier in te vullen, dan zal Bopro volgende gegevens opslaan en hier toegang tot hebben:
– Uw voornaam en familienaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer (indien je dit gegeven hebt)
– Uw IP adres.

Cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden verstuurd door onze server naar de harde schijf van jouw computer. Cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over de bezoeken van gebruikers en de pagina’s die de gebruikers bekijken. Onze cookies worden ook gebruikt voor de goede werking van de website (zogenaamde technische “session” cookies). Het doel ervan is om jouw bezoeken te vereenvoudigen en de communicatie tussen onze en jouw computer te optimaliseren. Je kan de installatie van cookies weigeren door jouw browserinstellingen zodanig te configureren. Weet dat door het weigeren van de installatie, je mogelijks geen toegang meer hebt tot bepaalde diensten op deze website.

Doeleinden.

Bopro heeft uw contactinformatie nodig omdat u een vraag gesteld heeft via ons contactformulier. Om u te kunnen antwoorden op uw vraag via mail of telefoon zullen we tot deze gegevens toegang hebben.
Bopro kan ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen indien je expliciet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn van uw gegevens.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden, dat wil zeggen niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.
1. Heb je een vraag gesteld via ons contactformulier of heb je gemaild naar info@bopro.be? Jouw gegevens zullen na 1 jaar verwijderd worden indien er geen contract of overeenkomst tussen jou en Bopro loopt.
2. Heb je je ingeschreven op onze nieuwsbrief? Jouw gegevens worden 5 jaar lang bewaard. Je kan op ieder moment je uitschrijven of je gegevens aanpassen. Na 5 jaar verzenden we jou een email om te vragen of je deze nog langer wilt ontvangen of niet.
3. Maak je gebruik van deze website? Dan wordt jouw bezoekgedrag bijgehouden door middel van cookies. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en hebben automatisch een vervaldatum, afhankelijk van het type cookie (gaande van 1 sessie tot 1 jaar)

Overdracht van persoonlijke gegevens.

Bopro draagt jouw persoonlijke gegevens en de gegevens die door onze cookies verzameld worden niet over aan derde partijen. Indien je een vraag gesteld hebt via ons contactformulier kan Bopro wel jouw emailadres doorgeven aan interne medewerkers of dochtervennootschappen met het doel jou zo goed mogelijk te helpen met jouw vraag of de dienst waarin je geïnteresseerd bent. Indien je een specifieke interesse in een bepaald project hebt geuit kan Bopro jouw gegevens doorgeven aan privéondernemingen die in direct verband met Bopro staan, en dit om jou de best mogelijke dienst te verlenen.

Rechten van de betrokkenen.

Indien je je persoonlijke gegevens aan Bopro verschaft hebt, heb je het recht om hier toegang tot te krijgen, deze te corrigeren, uit te wissen, te beperken in gebruik, of er een overdracht van te vragen. Contacteer gdpr@bopro.be als je gebruik wilt maken van deze rechten. Bopro zal u zo snel mogelijk antwoorden, binnen ten laatste 4 weken

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens de verordening schendt. Elk geschil voortkomende uit of gerelateerd aan het gebruik van de website en/of van deze algemene gebruiksvoorwaarden zal onderworpen worden aan de bemiddelingsprocedure tussen de partijen. Indien de bemiddeling tussen de partijen niet tot een resultaat heeft geleid, dan zal het geschil voorgelegd worden aan de rechterlijke instanties van Gent (België) of aan een ander competent gerechtshof, dat Bopro naar eigen oordeel kiest.

In het geval van eventuele gerechtelijke of administratieve procedures zal de uitgeprinte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van eventueel andere kennisgeving die u van Bopro heeft ontvangen via de website of in elektronisch formaat, van hetzelfde statuut genieten als verkoopsdocumenten of registers die opgemaakt en bewaard zijn in papieren versie.

Bescherming van de privacy.

Bopro is GDPR conform. Meer informatie over GDPR vind u terug op https://www.eugdpr.org/.


Wij waken ook over uw gegevens indien u online een bevraging voor ons heeft beantwoord. De behandeling van deze gegevens gebeurt eveneens overeenkomstig de huidige GDPR wetgeving.

Persoonlijke gegevens.

Bij de bevragingen die anoniem zijn, wordt geen voornaam, familienaam, e-mailadres of telefoonnummer bijgehouden. Het betreft voornamelijk enquêtes die we houden in het kader van stakeholder- of marktbevraging.
Door de vragen te beantwoorden geeft u informatie vrij die Bopro in staat stelt haar dienstverlening in functie van economische, maatschappelijke, sociale veranderingen aan te passen.
Geeft u toch een e-mailadres vrij (bv om deel te nemen aan een wedstrijd), dan wordt dit e-mailadres ook enkel in functie van dat doeleinde bijgehouden en verwerkt.

Doeleinde.

Uw gegevens worden uitsluitend anoniem verwerkt en in percentages gegoten. De resultaten van de bevraging worden online en offline (bv in een publicatie) ter beschikking gesteld.
Heeft u uw e-mailadres opgegeven, dan wordt dit gebruikt om u te contacteren in het geval u een prijs gewonnen heeft.

Bewaartermijn van uw gegevens.

Uw gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden. Het is waardevol om over de jaren heen een evolutie vast te stellen in onze stakeholder- en marktbevragingen. Uw gegevens zitten anoniem verwerkt in deze statistieken.
Uw e-mailadres wordt niet langer bewaard nadat u al dan niet op de hoogte bent gebracht over de wedstrijd. Het kan wel zijn dat uw e-mailadres deel uitmaakt van onze mailinglist.
Het betreft de mailinglist die gebruikt wordt voor marketingdoeleinden waarbij u ten allen tijde de mogelijkheid heeft om u uit te schrijven.

Overdracht van persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derde partijen overgedragen. De resultaten van het onderzoek worden wel online en offline (bv in een publicatie) ter beschikking gesteld.

Rechten van de betrokkenen.

Zie hoofdstuk 1.7.


Wij waken ook over uw gegevens indien u online een klantentevredenheidsenquête voor ons heeft beantwoord. De behandeling van deze gegevens gebeurt eveneens overeenkomstig de huidige GDPR wetgeving.

Persoonlijke gegevens.

Gezien de aard van de bevraging houden wij in dit kader uw gegevens bij. Het betreft voornaam, familienaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Doeleinde.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de klantentevredenheid ifv één of meerdere projecten dat u samen met Bopro heeft gedaan.
De opdrachtverantwoordelijke van Bopro put uit uw feedback de broodnodige informatie ifv van verbeteren van Bopro-diensten, verdere samenwerking,…

Bewaartermijn van uw gegevens.

Uw gegevens in combinatie met de enquête zullen gedurende 10 jaar bewaard worden. Mede dankzij uw informatie kunnen we trends in onze klantentevredenheid vaststellen.

Overdracht van persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derde partijen overgedragen. De resultaten van het onderzoek zijn enkel voor intern gebruik.

Rechten van de betrokkenen.

Zie hoofdstuk 1.7.


U bent aansprakelijk voor het gebruik dat u van deze website maakt. Elk gebruik van deze website, of alle gegevens of informatie gedownload van of verkregen op andere manieren via deze website is, op uw eigen risico. We sluiten derhalve elke aansprakelijkheid uit voor verlies, claims, letsel, vordering, uitgaven of schade aan jou of aan jouw computer, voor ieder verlies van gegevens dat voortkomt uit jouw gebruik van deze website of van jouw activiteit van downloaden of bekijken van materiaal dat erop gepubliceerd staat, of van iedere derde partij die eraan gelinkt is.

Bopro garandeert noch dat deze website, of de diensten die ermee beschikbaar gesteld worden, voortdurend zal online zijn zonder onderbreking, noch dat de website of de diensten gepast zijn voor een specifiek doel.

Bopro tracht steeds naar beste weten informatie op deze website te publiceren die up to date is. Toch kan Bopro niet garanderen dat de informatie die op deze website staat correct, adequaat of compleet is, of dat het op een regelmatige basis geüpdatet wordt. De informatie op deze website, (inclusief het kenniscentrum en de linken) wordt u verstrekt zonder uitdrukkelijke garanties, bepalingen of waarborgen, ook niet met betrekking tot de accuraatheid van de inhoud of van technische details. Al de informatie gepubliceerd op deze website is voorzien voor louter illustratieve doeleinden en kan onderworpen worden aan periodieke wijzigingen. Bopro en/of zijn derde leveranciers behouden zich het recht om ten allen tijde deze website te wijzigen of aan te passen zonder aankondiging. De hierin uiteengezette disclaimer is ook van toepassing aan de derde partijen websites waarnaar we van uit deze website via hyperlinks linken.

Het aanvaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden.

We raden je sterk aan om deze algemene voorwaarden van gebruik van de website aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van de website www.bopro.be, geef je aan dat je de algemene voorwaarden van de website aanvaardt en verklaar je je hieraan te zullen houden.
Bopro heeft zijn privacy statement geüpdatet om in regel te zijn met de nieuwe Privacy verordening: AVG Algemene verordening Gegevensbescherming/GDPR General Data Protection Regulation van kracht sinds eind mei 2018.

Gebruik van deze website.

De inhoud van deze website wordt verstrekt om algemene informatie te voorzien over Bopro en diens activiteiten. De inhoud van deze website is niet voorzien om als basis te dienen op grond waarvan Bopro geëvalueerd kan worden, en is niet bindend of afdwingbaar. Niets op deze website mag beschouwd worden als een aanbod voor verkoop of verrichting van diensten, of als de afsluiting van een overeenkomst.

Illegaal gebruik.

Wanneer je deze website gebruikt, stem je in alle relevante legale, rechterlijke en contractuele voorzieningen na te leven. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken, op welke manier dan ook, waarbij de belangen van Bopro, van Bopro’s leveranciers en/of klanten mogelijks kunnen schaden.

Intellectuele eigendomsrechten.

Al het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld (inclusief maar niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, iconen en gegevens) zijn beschermd door Bopro’s intellectuele eigendomsrechten. Bovenop de materialen waarnaar hierboven verwezen is, zijn de namen en logo’s van Bopro die op deze website verschijnen beschermd doorheen de hele wereld door merken- en auteursrechten vastgelegd in auteursrechtwetten en –verdragen.

Het Bopro logo mag niet gebruikt worden, noch mag je de handelsnamen of logo’s in verband met de producten of diensten van Bopro gebruiken op welke manier dan ook die mogelijks verwarring creëert bij gebruikers of schade of afbreuk doet aan Bopro. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, moet je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming ontvangen van Bopro om het materiaal op deze website te kopiëren, te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen, door te geven, te publiceren, te bewerken, te verdelen, uit te zenden, in sublicentie te geven en te verkopen, op welke manier dan ook, of om het op een andere manier te gebruiken, of het nu over een deel of over alles van deze website gaat.

Veiligheid en vertrouwelijkheid.

We hebben alle redelijke inspanningen geleverd om de gepaste veiligheidsmaatregelen te implementeren om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens doorgegeven via deze website te voorkomen.
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen en geïnterpreteerd worden volgens de Belgische en Europese wet.
Indien je de indruk hebt dat jouw persoonlijke gegevens niet veilig zijn of dat er tekens zijn van misbruik, of indien je graag meer informatie verkrijgt over de bescherming van jouw gegevens, contacteer dan Bopro nv.

Oude Houtlei 140
9000 Gent
T : +32 (0)9 261 54 00
F : +32 (0)9 261 54 10
gdpr@bopro.be


a. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de rechtsverhoudingen tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

b. De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zonder korting. Indien de betaling niet volledig is verricht binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de factuur, zullen de resterende bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijlinterest gelijk aan 12 % per jaar, berekend pro rata het aantal (kalender)dagen achterstal.

c. In geval van niet-tijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met forfaitaire en onherroepelijk schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 €. Deze vergoeding is verschuldigd bovenop de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen zijn het er derhalve uitdrukkelijk over eens dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van art. 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan worden gewijzigd, zelfs niet wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Het staat ons daarenboven vrij om een hogere schadevergoeding te vorderen indien een hogere schade kan worden aangetoond.

d. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur behouden wij ons het recht voor, alle lopende overeenkomsten te schorsen, en wordt het verschuldigd saldo van alle andere facturen met inbegrip van de niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

e. Opmerkingen in verband met deze factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden moeten binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven aan ons worden overgemaakt, bij gebreke waaraan deze als aanvaard worden beschouwd.

f. Het aanvaarden van deze factuur impliceert dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals ze zijn vermeld.

g. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel het vredegerecht van het eerste Kanton te Gent en de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.


Opmerkingen en suggesties kunnen gericht worden aan Bopro, via mail gdpr@bopro.be of via de post: Bopro, Communicatie, Oude Houtlei 140, 9000 Gent.

Laatst geupdated: 16/11/2021

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel, Mechelen en Parijs.

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies