10 jaar partnershap tussen Bopro en UPSI-BVS

Interview met Peter Garré en Olivier Carrette

Gepubliceerd op
09/06/2023

Deel dit artikel

10 jaar partnerschap tussen Bopro en UPSI-BVS, hoog tijd om samen met onze Managing Director Peter Garré en CEO van UPSI-BVS Olivier Carrette terug te bikken op het afgelopen decenium en vooral vooruit te blikken op wat de toekomst in petto heeft.

Dag Peter, waarom partneren met een beroepsvereniging?
Wat betekent BVS voor Bopro?


Peter:
Voorafgaand aan de bankencrisis in 2008 beleefden we een periode waarin de bomen groeiden tot in de hemel. Het was voor mij het signaal dat we binnen de vastgoedsector dringend duurzamer moesten omgaan met onze middelen.

Bij het uitbouwen van onze strategie botsten we op een terughoudende markt, gebrek aan kennis omtrent duurzaamheid bij de marktactoren en gebrek aan een wetgevend kader om een level playing field te bieden. BVS had een aansluitende visie en we richten ons op dezelfde doelgroep.

Toen Olivier mij in 2012 contacteerde met de mogelijkheid om structureel partner te worden, werden we het snel eens over de gemeenschappelijke doelstellingen. Bij UPSI-BVS zijn alle belangrijke actoren van het vastgoed vertegenwoordigd. Door het partnership werd het contact gefaciliteerd waardoor we enerzijds makkelijker toegang hebben tot potentiële klanten en anderzijds onze expertise kunnen delen en opbouwen met deze marktpartijen. Zodoende kunnen we onze innovatie aftoetsen met de markt en vanuit een design thinking approach de noden van de markt sneller capteren.

Hoe is het gesteld met duurzaamheid in de vastgoedsector, en wat is de rol hierbij van de EU-Taxonomy?


Olivier: Ik zie dat als een katalysator die toch een enorme verandering heeft teweeggebracht. Nogal laat zal Peter misschien zeggen, want die is daar al 10 jaar volop mee bezig.

Peter: Inderdaad, maar goed, beter laat dan nooit.

Olivier: Ja, Peter was destijds visionair maar stond alleen. 10 jaar geleden was de sector nog veel minder bereid om het duurzaamheidsverhaal te begrijpen, laat staan te implementeren.

Soms moet er iets opgelegd worden van bovenaf om een sector een push te geven om in actie te schieten. Ik zeg dat niet graag, maar dat is nu eenmaal zo, proactiviteit en vastgoed gaan niet altijd hand in hand. Maar we hebben hier als sector enorme sprongen gemaakt. We moeten ook, want als je nu niet compliant bent of wordt met de EU-taxonomy regels, dan stopt uw verhaal binnenkort. Als je niet begrijpt: wat het is, welke de consequenties zijn, hoe je moet ontwikkelen in de komende maanden - want het gaat niet om jaren, maar om maanden - dan ben je ten dode opgeschreven. Onze sector is zich hiervan bewust.

Op het vlak van duurzaamheid ben ik de eerste om te zeggen dat die wetgevende push nodig was. Wat niet belet dat ik een probleem heb met de complexiteit ervan.

Hoe hebben jullie BVS zien evolueren de voorbije 10 jaar?


Peter: Ik stel persoonlijk toch vast dat BVS evolueert van het behartigen van belangen en behouden van wat verworven is, naar een actor die mee aan de weg wil timmeren naar een duurzame en billijke maatschappij, inspelend op de “Just transition” van de EU met weliswaar een billijke verdeling van de lasten van de transitie waar we voor staan.

Olivier: Dat hoor ik graag van u, Peter. Qua omvang en budgetten is onze vereniging het laatste decennium verdubbeld. Ook qua activiteiten, in 2008 waren er vijf commissies, terwijl dat er nu 13 zijn.

We zijn enorm geprofessionaliseerd. En dat is ook nodig want de samenleving is ook gewoon veel complexer geworden.

Wat mij verontrust is dat de kwaliteit van diensten in het algemeen afneemt. Iedereen ervaart dit, zowel professioneel als privé. En ik zie dit zowel bij de overheid als bij bedrijven. Kwaliteit is essentieel voor een vakbeweging. Dit moet een aandachtspunt blijven, ook voor BVS.

Op welke manier engageert Bopro zich in de sectorvereniging?


Peter: Bopro introduceerde BREEAM op de Belgische professionele vastgoedmarkt. Omdat het een internationale standaard is die op een objectieve manier de kwaliteit van nieuw en bestaand vastgoed borgt op een kostenbewuste wijze. BVS heeft deze aanpak en visie steeds gesteund wat niet altijd eenvoudig was binnen onze complexe staatsstructuur.

Bopro bracht en brengt op vraag van BVS haar inzichten en kennis aan tafel zodat zowel op het wetgevend kader als marktwerking kwalitatieve en toekomstgerichte acties kunnen worden genomen. Op gepaste tijdstippen brengt Bopro haar internationale ervaring mee aan tafel en kunnen we nu ook BVS en haar leden helpen hoe ze deze nieuwe regelgeving op een effectieve manier kunnen implementeren. Dit gaat dan onder meer over de EU Green Deal, EU-Taxonomy en de intrede van SFRD.

Olivier: Ons jongste commissie rond ESG en EU-taxonomy is een goed voorbeeld van deze samenwerking. Op vraag van de voorzitter Stéphan Sonneville en van commissievoorzitster Sandra Gottcheiner, hebben we het aantal leden naast Bopro en Deloitte tot 13 beperkt. De leden zijn belangrijke vastgoedspelers met enorm veel expertise terzake.

Deze werkgroep rapporteert om de twee maanden aan de leden van BVS over de stand van zaken, de evolutie en het standpunt van BVS namens de vastgoedsector.

Het is belangrijk dat we dit wetgevend kader in strak tempo opvolgen, want anders worden we in snelheid gepakt. BVS zal in dit kader namens de vastgoedsector een duidelijk standpunt innemen tijdens gesprekken met de overheid.

Wij staan voor de projectontwikkelaars en investeerders. Het is belangrijk dat we de grootste gemene deler vinden zodat wij als sector met één standpunt namens de ganse vastgoedsector naar voor kunnen komen. Door vervolgens in overleg te gaan met de andere belangenverenigingen (bv de aannemers), kennen we elkaars standpunten en kunnen we ook daar rekening mee houden.

De nieuwe voorzitter Stéphan Sonneville zegt en ik citeer ‘BVS wordt gehoord maar er wordt te weinig naar geluisterd. De manier waarop de dialoog met de politieke leiders wordt gevoerd moet daarom veranderen.’ Wat betekent dat concreet?


Olivier: Onze sector heeft nog te vaak een negatieve perceptie en wordt te vaak aanzien als een melkkoe. Dat is een korte termijn visie. Want zonder o.m. privaat kapitaal, geen maatschappelijke ontwikkeling. Onze sector heeft een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, wij ontwikkelen namelijk letterlijk de steden van morgen – we moeten dan ook als BVS op een constructieve & duurzame manier meewerken aan deze uitdaging !

In België is er in mijn ogen weinig respect voor private initiatieven. Dat zit niet in ons DNA, zoals in Amerika bijvoorbeeld. Als je daar onderneemt en risico’s neemt, vindt men het logisch dat je daar ook jouw boterham mee verdient. In België en in Europa wordt dat minder gegund. Succes wordt minder geapprecieerd.

Peter: Ja oké, maar ik vind ook dat we soms te weinig inspanningen leveren rond communicatie over wat wij als sector wel doen. Je kan ook zeggen: kijk eens wat wij doen voor de maatschappij. En als je dat bij uw belastingvoet bijtelt, bij wijze van spreken, dan zit je aan een enorme bijdrage.

Als je de return on capital employed per jaar uitrekent, rekening houdend met de tijdsduur dat je kapitaal vastzit tijdens een bouwproject, dan is dat allemaal zo exorbitant niet. Dat gaat over grote bedragen maar als je die winst ten opzichte van die gigantische kapitalen die gemobiliseerd worden uitzet, is dat rendement niet zo absurd. Daar zit grote concurrentie op en die marges zijn echt niet wat sommige mensen zich daarbij voorstellen.

Olivier: Wat dikwijls wordt vergeten is dat er ook heel wat projecten zijn waar je geld mee verliest - er zijn namelijk projecten waar je al tien, vijftien jaar mee zit, waar nog niks mee gebeurd is. Je moet vaak de bluts met de buil nemen om tot een gemiddelde aanvaardbare marge te komen, om verder te doen, want anders doe je de boeken dicht en stop je ermee.

Wat verwacht Bopro de komende termijn van BVS? Hoe ziet de sterke sectorvereniging van morgen eruit voor jou?


Peter:
De vastgoedsector creëert ruimte voor de menselijke activiteiten in al haar diversiteit. Deze ruimte is schaars en moet wedijveren met de ruimte voor mobiliteit en voeding. Drie sectoren met een te hoge uitstoot aan CO2 en stikstof.

Als we een betaalbare oplossing vinden binnen deze drie sectoren hebben we een oplossing gevonden voor de klimaatproblematiek. Dit is een uitdaging maar ook een ongelooflijke opportuniteit! Met de vastgoedsector hebben we een directe impact op de huisvesting, door haar inplanting en de mobiliteit. Door mee te werken aan innovatieve oplossingen in de voedselproductie kunnen we ook een bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot door de landbouw.

We moeten loskomen van de doctrine dat we vooral de verworven rechten moeten behouden en ons gaan positioneren als oplossing voor de klimaatproblematiek en betaalbare huisvesting. Met de private investeringen die de leden van BVS elk jaar alloceren, kunnen we een positieve bijdrage brengen in de maatschappelijke uitdaging. De dynamiek die de EU daarin brengt is alvast een goede aanzet.

Het imago van onze sector zal daar wel bij varen. Deze rol opnemen en tot een goed einde brengen is mijn verwachting naar BVS toe. Het zal zorgen voor de dynamiek van de volgende 10 jaar binnen BVS. Bopro heeft daartoe haar partnership met BVS na 10 jaar opnieuw bevestigd en wil daar graag aan meewerken!

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste publicaties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies