Skip to main content

Is Bopro een duurzame onderneming?

Duurzaam ontwikkelen zit in het bloed van Bopro

Bopro heeft 6 algemene doelstellingen voor duurzame ontwikkeling geselecteerd op basis van haar materialiteitsmatrix. Deze matrix is gebaseerd op gesprekken met onze stakeholders.

Met het vastleggen van onze eigen algemene doelstellingen engageren we ons, zowel intern binnen organisatie als extern op niveau van de projecten waar wij aan deelnemen om steeds voor duurzaamheid te kiezen. Bij Bopro weten we als geen ander dat we, deels door de projecten die we beheren, op lange termijn het verschil kunnen maken.

Op basis van de materialiteitsmatrix heeft Bopro bepaald dat ze een bijdrage kan leveren aan de volgende doelstellingen:

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 11

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Op projectniveau integreren we duurzaam ontwerp van in het begin in het masterplan. Dit doen we met een werkwijze die wij hiervoor speciaal ontwikkeld hebben. Bij de opstart van het project gaan we ook eerst belanghebbenden en experts raadplegen. We hebben steeds toekomstbestendige en gezonde steden voor ogen en leggen ons vanuit dit perspectief toe op duurzaamheid, flexibiliteit en multimodale bereikbaarheid. Bijgestaan door de holistische aanpak van BREEAM overzien wij het volledige plaatje van de ontwikkeling. Hiervoor schakelen wij dan ook circulaire economie in, smart grids enz.

Binnen het kader van deze doelstelling heeft Bopro haar kantoren gereorganiseerd. Intern streeft Bopro naar het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van haar werknemers. Door de verschillende ruimten aan het type werk aan te passen via de inrichting, een gedragscode enz. kunnen we niet alleen de mentale toestand van onze mensen verbeteren, maar beperken we ook de stressfactoren, wat dan weer tot een verhoogde productiviteit leidt.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 77. Betaalbare en duurzame energie

Voor deze doelstelling willen we in de eerste plaats het energieverbruik verminderen door het bewustzijn en het energetische rendement zowel bij onze personeel als bij onze klanten te vergroten. Naast onze doelstelling om zelf tegen 2020 een CO2-neutrale organisatie te worden, raden we extern ook het gebruik van groene energie aan.

Om deze doelstelling intern te verwezenlijken, concentreren we ons op ons intern verbruik. In 2009 begonnen we met de eerste metingen. Op basis van de verzamelde gegevens hebben we onszelf tot doel gesteld om tegen 2020 een CO2-neutrale organisatie te worden. Binnen de organisatie betekende dit ook dat het bewustzijn over energie en gas moest toenemen. Wij renoveerden onze kantoren op een CO2-neutrale manier door gebruik te maken warmtepompen op groene elektriciteit, lokaal geproduceerd door Ecopower. Bopro promoot ook nog steeds het gebruik van trein en fiets volgens het STOP-principe en stelt vouwfietsen ter beschikking van al haar werknemers. Het volledige voertuigpark werd ook vervangen, wat onmiddellijk leidde tot een snelle afname van de CO2-uitstoot, maar nog altijd onvoldoende is om onze doelstelling te behalen. Om deze op korte termijn te verwezenlijken, hebben we onze CO2-uitstoot gecompenseerd door emissiereductie­certificaten (CO2-credits) aan te kopen van socio-economische projecten. Daartoe hebben we sinds 2016 samengewerkt met CO2logic. Op lange termijn zullen we onze eigen uitstoot nog verder verminderen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 13

13. Klimaatactie

Als onderneming hebben we de COP21-doelstellingen onderschreven en ondernemen we actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. We steunen de Belgische delegatie in haar streven naar een globaal en wettig bindend klimaatakkoord.

 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 99. Industrie, innovatie en infrastructuur

Als pionier in duurzame ontwikkeling kijken we voortdurend uit naar innovatie voor onze klanten en proberen we ook in dit domein onszelf steeds opnieuw uit te vinden. We streven ernaar de beste oplossingen te bieden voor elk project in een constant veranderende markt.

Intern wordt onze innovatiegerichtheid ondersteund door de invoering van ‘Champions’ . Ze staan het innovatieproces binnen hun domein bij. Om in te zetten op innovatie hebben we tegelijk een innovatiegroep opgericht. Ook in onze projecten schuiven we innovatie naar voor: in het kader van het verwezenlijken van de PPS Blue Gate Antwerp werd een partnerschap afgesloten met iCleantech Vlaanderen en CIFAL. We gaan hierbij op zoek naar de link met kenniscentra om circulaire economie in onze sector in de praktijk te brengen.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 1212. Verantwoorde consumptie en productie

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de gewonnen natuurlijke hulpbronnen, en voor een derde van al het geproduceerd afval, een derde van het waterverbruik en een derde van de CO2-uitstoot. Met andere woorden heeft de manier waarop we onze gebouwen bouwen en onze materialen behandelen een grote impact op het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en het bestrijden van de klimaatverandering.

Duurzame bouwpraktijken berusten op de principes van de kringloopeconomie, waarbij afval tot een minimum beperkt wordt en de gebruikswaarde van producten, onderdelen en materialen zo hoog mogelijk gelegd wordt. Bopro onderzoekt zowel businessmodellen als bouwprocessen die passen binnen circulaire economie en zoekt daarbij naar diverse samenwerkingen, ook met haar klanten. Bopro helpt hen om nieuwe en innoverende praktijken toe te passen om bouwprogramma’s op te stellen, bouwprocessen te verbeteren, zich van materialen te bevoorraden, gebruikte materialen te hergebruiken en recycleren, afvalstromen te behandelen enz.

Met ons engagement in de “Green Deal Circulair Aankopen” van de Vlaamse Regering, tonen wij ons engagement om in een nieuwe bouweconomie te investeren en steunen we onze klanten bij deze overgang.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 1717. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In het kader van deze doelstelling promoten we op projectniveau openbare, publiek-private en middenveld partnerschappen. Alleen door samen te werken met alle stakeholders kunnen gedeelde duurzame doelstellingen effectief bereikt worden.
Bij Bopro zullen we onze samenwerking met (niet-)gouvernementele en privéorganisaties verfijnen en zowel onze knowhow als ervaring delen om zo een boost te geven aan de gezamenlijke, duurzame doelstellingen