Skip to main content

Bopro sluit Green Deal Circulair Aankopen

07/08/2017

Bopro tekende samen met 130 andere deelnemers, de Green Deal Circulair Aankopen, een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. Deze tweede Green Deal, een vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse overheid, dient als hefboom om ervaring en kennis op te doen rond Circulair Aankopen, een lerend netwerk op te zetten, samenwerkingen tussen partners op te zetten en het aantal initiatieven op het vlak van Circulaire Economie uit te breiden. Met deze Green Deal engageren de ondertekenaars zich om samen meer dan 150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019.

Vlaanderen wil immers tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor die verandering. Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties immers circulaire producten en diensten een boost geven.

Bopro tekende op de Green Deal in als “facilitator”. Op deze manier wil Bopro aankopers ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden om meer circulaire bouwproducten en diensten aan te kopen. Doorheen de volledige vastgoedcyclus zien wij mogelijkheden om de circulaire principes toepassen: vanaf het uitdenken van een ontwikkeling, het bouwconcept, het al dan niet hergebruiken van bestaande structuren en materialen, de materiaalkeuzes, het onderhoud en het beheer van het gebouw… In al deze fases maken aankopers beslissingen die bepalend zijn voor het materiaalgebruik en een impact hebben op de volledige levenscyclus van het gebouw.

Maar, wat is dat Circulair Aankopen?

Circulair aankopen is de inzet van koopkracht om maximale positieve ecologische, sociale en economische impact doorheen de levensduur van producten, diensten en werken te bereiken. Het is een proces waarbij je verandering koopt: je zoekt oplossingen voor de steeds wijzigende en vaak tijdelijke behoeften van gebruikers binnen de organisatie. In plaats van steeds weg te werpen en te vervangen, probeer je dynamische en aanpasbare producten en oplossingen uit. Maximaal behoud van waarde van de aan te kopen producten, componenten en materialen staat daarbij centraal.

Circulair aankopen stimuleert een maximale samenwerking en co-creatie met alle actoren die kunnen bijdragen tot het sluiten van kringlopen in de keten. Met alleen je leverancier of afvalophaler sluit je immers geen kringlopen. Als het even kan, betrek je best ook de fabrikanten, designers, recyclers, herstellers, tweedehands opkopers… om afspraken te maken over alle levensfasen van een oplossing.

Dit sluit aan bij de engagementen die Bopro opneemt als sustainable entrepreneur in de vastgoedsector. De constructiesector is immers globaal verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de ontgonnen grondstoffen en een derde van het geproduceerde afval, CO2-emissies en waterverbruik. De manier waarop we onze gebouwen bouwen en omgaan met onze materialen heeft een zeer grote impact op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het bestrijden van klimaatsverandering.

Ook duurzaam bouwen moet dus berusten op de principes van de circulaire economie, waar afval tot een minimum wordt herleid en producten, componenten en materialen maximaal worden benut. Bij Bopro onderzoeken we circulaire constructie en business modellen en zoeken we samenwerkingen met onze klanten op dit vlak. Voor de verschillende fases in de vastgoedcyclus zoeken we samen naar innovatieve manieren om bijvoorbeeld een bouwprogramma te definiëren, het constructieproces te stroomlijnen, ontginning van materialen, hergebruik en recycling te optimaliseren…

Meer info op:

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen

https://www.lne.be/wat-is-een-green-deal

Recent news